Wil of kan je geen DBA-contracten gebruiken? Wil je vrij en professioneel ondernemen en je opdrachtgevers vrijwaren van eventuele aanspraken? Heb je langlopende opdrachten?
Dan kan de DBA-BV een mooie oplossing zijn!

 

Een DBA-BV is een B.V. met speciale statuten die zijn ontwikkeld voor de zelfstandig professional die ondernemer wil blijven, maar door de aard van de opdracht het risico loopt om als ‘schijnzelfstandige’ te worden aangemerkt. Met een DBA-BV loopt de professional, ongeacht de opdracht, dit risico niet.

Werkgeversgezag
Een arbeidsovereenkomst ontstaat als er persoonlijke arbeid wordt verricht, hier een vorm van loon tegenover staat en er gezag aanwezig is. In veel werksituaties van zzp’ers zijn deze drie componenten aanwezig en indien dit bij controle wordt aangetoond, ontstaat er van rechtswege een arbeidsovereenkomst, ongeacht wat er in het contract staat. De rechter gaat daarbij altijd uit van de feitelijke werksituatie. De zzp’er kan in die situaties wel met flinke navorderingen en boetes worden geconfronteerd.

Per 1 mei 2016 is de VAR vervallen en hiermee ook de vrijwaring van de opdrachtgever. De DBA-contracten die hiervoor in de plaats zijn gekomen, bieden de opdrachtgever op voorhand zekerheid mits de feitelijke werksituatie overeenkomt met het gestelde in de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. De feitelijke werksituatie zal bepalend zijn voor de geldigheid van de vrijwaring van de opdrachtgever. Het risico op navorderingen en boetes voor de opdrachtgevers is vanaf 1 mei 2016 weer reëel aanwezig. De zzp’er dient aan het eind van het boekjaar aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de fiscale criteria voor het ondernemerschap om zodoende rechten te kunnen ontlenen aan de fiscale voordelen van het ondernemerschap. Dat was ook onder het VAR-regiem al zo, echter als de zzp’er het aanvraagformulier voor de VAR eerlijk en naar waarheid had ingevuld, mocht hij er vooraf op vertrouwen dat de Belastingdienst hem als ondernemer zou erkennen. Die garantie vooraf vervalt nu ook voor de zzp’er.

Minder risico nemen
De toename van het risico om als werkgever te worden aangemerkt met alle werkgeversverplichtingen van dien, noodzaakt veel opdrachtgevers om de inhuur van zzp’ers te heroverwegen. Het is goed mogelijk dat veel, nu nog “schijnzelfstandige” zzp’ers, straks minder gemakkelijk aan opdrachten kunnen komen. Wanneer de opdrachtgever de zzp’er niet in loondienst wil nemen, dan moet er gekeken worden naar andere legale, flexibele werkvormen. Daarbij kan worden gedacht aan uitzenden, detacheren of payrolling, maar niet iedere zzp’er voelt daar iets voor. Wil je als professional echter ook zelfstandig ondernemer blijven, dan kun je de DBA-BV overwegen. Naast eigenaar/directeur van de DBA-BV ben je ook als werknemer in loondienst bij de DBA-BV. Hierdoor ben je sociaal verzekerd en kun je jezelf vanuit de DBA-BV detacheren bij één of meerdere opdrachtgevers, zonder dat dit leidt tot enig risico voor jou of je opdrachtgever. Ook de opdrachtgever wordt door deze arbeidsvorm gevrijwaard van werkgeversverplichtingen.

DBA-BV
Er wordt een DBA-BV opgericht en je wordt vervolgens aangesteld als directeur van de DBA-BV. De DBA-BV wordt gecontroleerd op een aantal kwaliteitseisen die in de overeenkomst zijn vastgelegd en mag dan op basis van de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst en het UWV de verklaring afgeven aan de professional. De opdrachtgever is met deze verklaring gevrijwaard van naheffingen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw.

Door deze inrichting ben je, als professional, naast ondernemer/directeur van je DBA-BV óók werknemer van de DBA-BV. Je bent als werknemer verzekerd in het sociale stelsel en hebt daardoor de zekerheid van het sociale vangnet, mochten de zaken niet goed gaan (WW/WIA).

Verschil B.V. en DBA-BV
Er is een belangrijk verschil tussen een B.V. en een DBA-BV. Binnen de DBA-BV is er een gezagsverhouding tussen de twee partijen van de DBA-BV. Er ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst binnen de DBA-BV en hierdoor is de professional verplicht verzekerd voor sociale verzekeringspremies. De professional draagt zelf loonheffingen (dit kan ook vanuit een “normale” B.V.) en sociale verzekeringspremies af (dit kan niet vanuit een “normale” B.V.) . De Belastingdienst en het UWV hebben dit getoetst en er is sinds 2008 een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst en UWV. Daarbij is vastgesteld dat de DBA-BV werkgever is conform de regels van het Burgerlijk Wetboek. Het belangrijkste verschil tussen een B.V. in het algemeen en de eenmanszaak ligt op fiscaal vlak. De B.V. en dus ook de DBA-BV kent niet de fiscale voordelen van de eenmanszaak zoals ondernemersaftrek, startersaftrek e.d.

Voor wie is de DBA-BV geschikt?
De DBA-BV is vooral geschikt voor professionals die zichzelf verhuren aan andere organisaties en die:

  • daarbij nagenoeg hetzelfde werk verrichten als werknemers van dat bedrijf;
  • moeten voldoen aan bepaalde regels (werkgeversgezag);
  • niet kunnen werken conform goedgekeurde modelovereenkomsten;
  • wel kunnen werken buiten dienstbetrekking, maar niet kunnen voldoen aan de fiscale ondernemerscriteria (bijvoorbeeld voor langere tijd afhankelijk zijn van één opdrachtgever).

De grootste voordelen van het werken met een DBA-BV:

  • je kunt zelf bepalen hoe lang je voor een opdrachtgever (of tussenbureau) werkt;
  • je kunt bij de opdrachtgever hetzelfde werk doen als de werknemers;
  • je bent verzekerd volgens het sociale stelsel (dus onder andere WW, WIA);
  • je kunt je eigen salaris doorbetalen bij ziekte of zwangerschapsverlof;
  • je krijgt eerstelijns juridische ondersteuning bij problemen met opdrachtgevers en/of overheidsinstanties;

 

Ga voor meer informatie naar DBA-BV of bel ons via 0251-247312 voor een verdere uitleg of opzet voor je eigen DBA-BV.