De stichting Normering Arbeid heeft de norm voor inleen van zelfstandige(n) / zzp-ers per heden aangepast. Dit is voor u als inlener/opdrachtgever een belangrijke wijziging, wanneer u na 1 mei 2016 nog volgens NEN 4400-1 norm gebruik wilt maken van zelfstandige vakkrachten.

Hieronder de belangrijkste wijziging:

Wijzigingen normen SNA-keurmerk per 1 mei 2016
25-4-2016

Wijzigingen normelementen NEN 4400-1 en NEN 4400-2: 4.2.5.3 leden 2, 3 en 7.

De genoemde normelementen gaan per 1 mei 2016 als volgt luiden:

4.2.5.3 Uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een ZZP-er

2) tussen de onderneming en de ZZP-er schriftelijk een overeenkomst voor uitbesteden van werk of opdrachtnemen tot het uitvoeren van de werkzaamheden is gesloten conform een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst;

3) de onderneming aantoont dat er passende beheersmaatregelen zijn getroffen om te borgen dat er feitelijk conform de overeenkomst voor uitbesteden van werk of opdrachtnemen wordt gewerkt; 

7) de onderneming heeft van de ZZP-er, tot zeven jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste facturatie plaatsvond, een papieren en/of elektronisch dossier beschikbaar dat minimaal omvat:

Over de periode tot 1 mei 2016:
a.  een kopie van de VAR;
b.  een kopie van het identificatiedocument;
c.  voor zover vereist een kopie van het document waaruit de gerechtigdheid tot arbeid als zelfstandige in Nederland blijkt;
d.  een kopie van de overeenkomst van uitbesteden van werk en/of opdrachtnemen.

Goed om te weten dat met DBA-CONTRACT.nl je eenvoudig voldoet aan de gewijzigde norm.

 

Maak DBA contract aan